Digital Divide and Gendered Power Struggles in China

Chair:
Maria-Jose
Masanet
Universitat de Barcelona
1573
Siyuan
Yin
Simon Fraser University
Qi
Ling
Beijing
Meijiadai
Bai
Sun Yat-sen University
Yalan
Huang
Jinan University
Yuping
Zhang
Guangzhou University
2571
Maria-Jose
Masanet
Universitat de Barcelona
Fernanda
Pires
Universitat Pompeu Fabra
Lorena
Gómez-Puertas
Universitat Pompeu Fabra
1876
Jing
WU
School of Communication, The Hang Seng University of Hong Kong
Zhaoxun
SONG
School of Communication, The Hang Seng University of Hong Kong